top of page
Tjärnbergh2.jpg

Naturskog

En naturskog är en naturligt föryngrad gammelskog som fått utvecklas fritt under lång tid utan ingrepp av människan.

I en naturskog finns träd i alla åldrar, från naturligt föryngrade plantor till urgamla träd och 30 - 40% av virkesvolymen består av döda träd, både stående och liggande.

 

Stående döda träd brukar kallas torrträd och stående döda tallar för torrakor eller silverfuror.

 

Liggande döda träd kallas för lågor. I en naturskog finns gott om lågor i olika stadier av nedbrytning.

Naturskogar är mycket artrika miljöer där många växter och djur trivs som inte klarar sig utanför naturskogarna. I Skellefteå kommun utgör naturskogen endast 2 - 3% av all skogsmark idag medan resten består av artfattiga skogar som brukas av människan.

Bristen på naturskog har gjort att ca 2000 skogslevande arter idag är rödlistade det vill säga hotade på olika sätt av skogsbruket.

I Skellefteå kommun är mindre än 1% av skogen skyddad från skogsbruk i naturreservat, naturvårdsavtal och biotopskydd. Det är en av de lägsta siffrorna i hela landet!

Urgamla tallar får slokande, förvridna, krokiga och grova grenar och barken på stammen får stora, platta barkplåtar, s.k pansarbark, som skyddar mot skogsbränder. Barken kan även bli fjällig på gamla träd. En tall kan troligen bli närmare 1000 år gammal  i en naturskog. De äldsta tallarna som borrats i Skellefteå kommun är över 500 år gamla! I naturskogen blir träden betydligt äldre än om de växer i parker och trädgårdar.

DSC06733.JPG

En urgammal tall på ett berg i Skellefteå kommun, troligen närmare 500 år gammal.

DSC08583.JPG

Här är ett typiskt exempel från en grannaturskog i Skellefteå kommun. Träd i alla åldrar, de äldsta är uppemot 250 år gamla, och gott om lågor, både mossklädda och färska exemplar.

Grannaturskog i Skellefteå.JPG
DSC00167.JPG
IMG_20201003_113853.jpg
DSC08191.JPG

Fler vyer från den trolska grannaturskogen med exempel på hur stora och karaktärsfulla träden kan bli när de blir riktigt gamla. De äldsta provborrade granarna i Skellefteå är ca 350 år gamla! I naturskogen kan granarna bli helt draperade i garnlav.

Tallnaturskogen 

En tall i naturskogen kan bli mycket gammal tack vare skogsbränderna. En riktigt gammal tall har ofta överlevt flera skogsbränder men får ofta en skada, ett s.k brandljud, varje gång vilket gör att tallen svarar med att öka tjärhalten i veden vilket innebär att urgamla tallar är mycket rötbeständiga.

Urgamla döda tallar kallas ofta silverfuror och är mycket karaktärsfulla med sin förvridna stam och grenar. Dessa faller så småningom och bildar lågor på marken som kan ligga mycket länge. Omloppstiden för en tall från planta till fullt nedbruten låga kan vara en bra bit över 1000 år!

Många hotade arter av svampar och insekter är helt beroende av tallågor som legat länge och med tanke på att en tall i naturskogen ofta blir minst 400 år gammal och sedan står som torraka i uppemot 300 år så tar det oerhört lång tid att återskapa gamla tallågor.

I Skellefteå är tallnaturskogar väldigt sällsynta och förekommer främst på magra hällmarker uppe på berg.

DSC07824.JPG
DSC04255.JPG
Fäbodskogens torrfura.jpg

En bild av den jättelika torrakan i Fäbodskogens naturreservat utanför Burträsk. den har numera blåst av men visade under mycket lång tid hur majestätisk en urgammal, torraka kan vara!

Brandljud.jpg

Urgammal tall med brandljud.

500 årig tall!.JPG

Den äldsta tall som provborrats på produktiv skogsmark i Skellefteå kommun, över 500 år gammal! Den växer i en oskyddad naturskog där 25 olika rödlistade arter har noterats.

IMG_5860.JPG

En asp i Jätteasparnas skog.

Blandnaturskogen
En annan viktig typ av naturskog är blandskogar med gott om lövträd. Dessa uppkom efter skogsbränder på bördiga marker och innehåller bl.a. gamla aspar, sälgar och björkar. Några av de artrikaste naturskogarna i Skellefteå är lövrika t.ex. Jätteasparnas skog i Skråmträsk där asparna är närmare 300 år gamla!
 
 
I Skellefteå finns även lövrika skogar med högörtflora med bl.a guckusko, nattviol, getrams och norna samt rikligt med liljekonvaljer.
I Kalkstenstjärnens naturreservat finns bl.a den oerhört sällsynta finnrosen.

DSC03226.JPG

Artrikt örtskikt i blandskogen.

Unik landhöjningsnatur.
Sist men inte minst så finns det ytterligare en typ av naturskog i Skellefteå kommun. Pga att vi en gång hade en tre kilometer tjock inlandsis här så pågår en av världens största landhöjningar längs kusten där nytt land stiger ur havet i en takt av nästan 1cm per år. Denna process skapar kontinuerligt en succession av naturmiljöer längs havet.
 
Närmast vattnet bildas strandängar med en rik och unik flora av bla olika örter och gräs. Längre upp vidtar en bård med lövskog som oftast domineras av gråal med inslag av rönn, glasbjörk, hägg och olika videarter. På vissa håll längs Skellefteås kust finns även inslag av klibbal.

Allteftersom mer land stiger ur havet så flyttar strandängen längre ut och det som tidigare varit äng blir lövskog det som tidigare var lövskog blir en kustgranskog. Sistnämnda skogstyp kan bli ordentligt grovvuxen på kort tid eftersom gråal gödslat marken genom kvävefixering.

Både lövbården och kustgranskogen kan på sina håll vara helt orörda och eftersom dessa skogar växer mycket fort så åldras de fort och redan en 50 - 70 år gammal kustgranskog kan se ut som en naturskog med gott om grova träd och död ved i olika nedbrytningsstadier. Ännu längre upp från havet hittar man ofta en del mycket grova tallar som grodde som ensamma träd för länge sedan och på vissa sandmarker kan tallskogen dominera ända ned till vattnet.

I kustgranskogen har många rödlistade arter förknippade med naturskog påträffats, t.ex. sällsynta vedsvampar som ostticka och rosenticka. Lövbården är oerhört viktig för bl.a. rödlistade hackspettar som vitryggig-, tretåig- och mindre hackspett. Vid havet bildar landhöjningen också avsnörda fd havsvikar och våtmarker som också har en ovanlig artrikedom.

Våra landhöjningssuccessioner är unika och borde värnas betydligt mer än hittills. De hotas idag, liksom övriga typer av naturskog, ständigt av skogsbruk. Dessutom är huvuddelen av kuststräckan i Skellefteå kommun redan utbyggd med sommarstugor och mer exploateringar är på gång. 

Läs mer om vad vi gör - och hur du kan hjälpa oss - för att rädda fler naturskogar under rubriken "Om oss" längst upp på sidan.

DSC04816.JPG
IMG_6010.JPG
DSC03456.JPG
IMG_5711.JPG

Skogsnätverket Mycel är en skogsgrupp i Skellefteå som jobbar med naturvård och att skydda skog

bottom of page