Rödlistade arter i Skellefteås naturskogar.

LC

Livskraftig

DD

Kunskapsbrist

NT

Nära hotad

VU

Sårbar

EN

Starkt hotad

CR

RE

Akut hotad

Nationellt utdöd