top of page
Tjärnbergh2.jpg

Vårt manifest för skogen

1. All skog som inte kalhuggits tidigare ska skyddas för all framtid.

2. Andra lämpliga skogar, t.ex. naturligt föryngrade, ska restaureras så att skyddad naturskog på sikt utgör minst 30% av den produktiva skogsmarken.

3. En betydande del av skogsbruket ska ske i form av hyggesfritt skogsbruk med god naturhänsyn.

4. Vid trakthyggesbruk ska minst 20% av virkesvolymen lämnas som hänsyn i form av t.ex. evighetsträd, död ved, kantzoner och hänsynsytor. På lämpliga marker ska det få utvecklas blandskogar med stort lövinslag.

5. Mängden betande djur ska, tack vare en naturligt stor rovdjurstam, hållas på en nivå som möjliggör föryngring av lövskog.

bottom of page